OAJ:n valtuustovaaleissa Lapista valittiin seuraavat henkilöt:-
  • VOL: Tanja Rantala
  • YSI: Paula Koskela, Sini Ollila ja Jaakko Sarmola
  • OAO: Ulla Kangasniemi ja Tapio Lindfors
  • YLL: Lenita Hietanen

https://www.oaj.fi/…/uutiset-ja-tiedotteet/2022/vaalitulos/

Lenita Hietanen, YLL

OAJ:n pitkäaikainen jäsen, jolla on laajasti osaamista ja näkemystä koulutuksen kentältä. Perehtynyt laajasti koulutuspolitiikkaan muun muassa osallistumalla Opetus- ja kulttuuriministeriön opettajankoulutusfoorumin toimintaan sekä Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijatyöskentelyyn. Opetussuunnitelma-asiantuntija käytännön ja tutkimuksen näkökulmasta. Monitieteinen luokanopettajakoulutuksen musiikkikasvatuksen tutkimusperustainen kehittäjä ja yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija, mikä on todentunut yrittäjyyskasvatuksen dosentuurina. 20 vuoden kokemus musiikinopettajana peruskoulusta ja lukiosta. Vuodesta 2017 ollut Lapin yliopiston opetusalan yhdistyksen puheenjohtaja sekä vaativuustasojen arviointiryhmän jäsen. Opetustuntikatot ja opetusansioihin perustuva urakehitys ovat työmäärän rajaamisen ohella merkityksellisiä edunvalvontatavoitteita

Olen Tanja Rantala, varhaiskasvatuksen opettaja Rovaniemeltä.OAJ-valtuutettuna kuulun kokeneeseen kaartiin, sillä nyt alkanut valtuustokausi on minulla kuudes.

Edellisen kauden toimin myös OAJ:n hallituksessa Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton edustajana. Toimin edelliset neljä vuottamyös VOL:n valtuuston puheenjohtajana. Tämä kausi näyttäytyy noilta osin hyvin samanmoisena, sillä tulin valituksi VOL:n valtuuston puheenjohtajaksi ja sitä myötä myösOAJ:n hallituksen jäseneksi.

Perustyössäni eskariryhmän opettajana parasta on innokkaiden ja oppimishaluisten lasten kanssa toimiminen. Jokainen päivä on toisaalta jokseenkin samanlainen rakenteeltaan, mutta joka päivä kohtaa myös erilaisia yllätyksiä, iloa uuden oppimisesta. Lasten kanssa ei itse ehdi sammaloitumaan, vaan koko ajan täytyy pysyä kiinni nykypäivässä ja mielellään nähdä jo vähän tulevaakin. Siinäpä riittää itselle kehitettävää, ettei jää haikailemaan menneeseen.

Tällä valtuustokaudella toivon voivani vaikuttaa varhaiskasvatuksen roolin vahvistamiseen osana koulutusjärjestelmää. Samoin pyrin vaikuttamaan siihen, että varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja johtajien palkka ja palvelussuhteen ehdot kehittyisivät OVTES:ssa. Lisäksi näen tärkeänä löytää yhteistä säveltä eri opettajaryhmien välille. Se, että arvostaisimme ja kuuntelisimme jokaista toisen opettajaryhmän jäsentä, auttaisi kovasti pyrkimystä kohti yhteistä opettajuutta ja sitä, että teemme valtuustossa sellaisia päätöksiä, että minkään ryhmän ei tarvitsisi tuntea itseään alistetuksi muiden päätöksille. OAJ:n hallituksen jäsenenä toivon vuoropuhelua kaikkien opettajien kesken. Ilman jäsentemme ajatuksia ja ideoita on vaikea viedä viestiä eteenpäin valtakunnan tasolla. Ollaan siis yhteyksissä!

Olen Paula Koskela. Olin ehdolla OAJ:n valtuustovaaleissa ensimmäistä kertaa, ja sain heti kunnian lähteä edustamaan meitä lappilaisia opettajia.

Perustyöni on englannin ja ruotsin kielten opettaminen Putaan yläkoulussa Torniossa. Sen lisäksi olen toiminut jo useamman vuoden Jukon luottamusmiehenä sekä varapääluottamusmiehenä Tornion kaupungissa.

Kieltenopetuksen lisäksi minua kiinnostavat erilaiset kansainväliset yhteistyöprojektit, ja olenkin saanut vetää niitä jo useamman työurani aikana.

Viime vuosina opetustyöhön on tullut paljon uusia haasteita. Oppijoiden moninaisuus ja yksilölliset tarpeet haastavat opettajaa niin taidollisesti kuin ajallisestikin. Välillä tuntuu, että oman opetuksen kokonaisvaltainen suunnittelu jää yksilöllisten oppimissuunnitelmien jalkoihin, kun kaikkeen ei tahdo aika riittää. Lisäksi, vaikka pidänkin kansainvälisiä yhteistyöprojekteja tärkeinä mm. oppilaiden suvaitsevaisuuden ja kielitaidon näkökulmasta, niihin ei tällä hetkellä meidän työaikajärjestelmässämme ole resursoitu riittävästi aikaa. Projektit pyörivät hankerahoituksella, jonka opettajat itse hakevat ja hallinnoivat sekä tietysti hankkeen päättyessä raportoivat. Tämän kaiken välissä suunnitellaan vierailut niin omassa koulussa kuin kumppanikoulussakin. Lisäksi hankkeella on aina jokin koko koulun kehittämiseen sidottu tavoite, joka vaatii oman työpanoksensa.

Valtuustossa haluankin tuoda esille yllä kuvattuja opettajan työn haasteita. Lisäksi on tärkeää, että saan tavata mahdollisimman paljon teitä lappilaisia opettajia ja kuulla teidän toiveitanne muutoksista niin palkkaukseen, työaikaan kuin työoloihinkin liittyen.

Olen Sini Ollila ja työskentelen historian ja yhteiskuntaopin lehtorina Napapiirin peruskoulussa Rovaniemellä. Opettajan töitä olen tehnyt vuodesta 2007 ja työurani aikana olen toiminut lähes kaikilla peruskoulun luokka-asteilla sekä lukiossa useilla aineyhdistelmillä reaaliaineista taideaineisiin.

Peruskoulun ja lukion kohtaamat haasteet ja toisaalta mahdollisuudet ovat minulle tuttuja monen opettajan tehtävän kautta. OAJ:n tuoreena valtuutettuna haluan edistää opetusalan veto -ja pitovoimaa. Minulla on vahva yhteiskuntatieteellinen koulutustausta (HTM, YTM ja TaM), ja näen opetusalan lainsäädäntöä koskevan vaikuttamisen merkittävänä. Koulutuspolitiikan kautta voidaan vaikuttaa valtakunnallisella tasolla raameihin että paikallisella tasolla resursseihin.

Toimin tällä hetkellä Rovaniemen opettajien ammattiyhdistyksen ROAY:n varapuheenjohtajana. OAJ:n valtuustovaaleihin lähdin mukaan huolestuneena yleisestä kehityssuunnasta työn kuormittavuuden suhteen. Opettajien tukemiseen työuran alkuvuosina tulee kehittää työhyvinvointia ja alan veto- ja pitovoimaisuutta lisääviä ratkaisuja, jotta opettajan ammatti on mielekäs vaihtoehto myös tulevaisuudessa. Opetusvelvollisuuteen perustuvaa palkkausjärjestelmää tulee päivittää vastaamaan tämän hetkistä tilannetta.

Olen Jaakko Sarmola, kolmannen kauden valtuutettu Rovaniemeltä. Leipätyökseni opetan suomen kieltä ja kirjallisuutta Napapiirin peruskoulussa, jossa olen myös apulaisrehtorina.

Työssäni sytyn oivalluttamisesta ja nuorten kohtaamisista. Se, että saan kohdata kasvavat nuoret ja heidän perheensä, on minulle hyvin arvokasta. Työssäni jokainen päivä on erilainen – yleensä positiivisella tavalla.

Työssäni on tietysti myös kehittämisen paikkoja. Koen, että opettajilla ei ole riittävästi mahdollisuuksia keskittyä perustyöhönsä eli opettamiseen. Meidän työkuormaamme ja -aikaamme on rajattava, ja palkan tulee vastata paremmin opettajien vastuita. Näihin haluan vaikuttaa valtuuston jäsenenä ja muiden luottamustehtävieni kautta.

Valtuuston jäsenenä minulle on tärkeää, että tiedän, miten lappilaisilla opettajilla menee. En voi edustaa vain oman työpaikkani tai kotipaikkakuntani äänenä, vaan haluan kuulostella tilannetta laajemminkin. Toivottavasti mm. alueyhdistyksen avulla voin olla aito lappilainen ääni valtakunnallisessa edunvalvonnassa.

Olen Ulla Kangasniemi, ruotsin ja englannin kielen lehtori Lapin ammattikorkeakoulusta Rovaniemen kampukselta. Toimin pääluottamusmiehenä ja koordinoin vieraskielistä matkailun koulutusta, joten kieltenopetus jää aika vähälle. Työni sisältö on erittäin monipuolinen, koska hoidan myös kansainvälisiä asioita sekä vastaan mm. vieraskielisen koulutuksemme opinnäytetöistä ja harjoitteluasioista.

Olen hyvin motivoitunut saadessani tehdä työtäni suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa. Juuri opiskelijarajapinnassa tehtävä työ on parasta omassa toimenkuvassani. Toki työnkuvani monipuolisuus saa aikaan sen, että välillä työpöydälläni on monenlaista sälää. Tämän vuoksi keskittyminen kunnolla hoitamaan tiettyjä asioita kerrallaan on aika ajoin haasteellista.

Aloitin nyt neljännen valtuustokauteni, joista viimeiset kuusi vuotta olen ollut valtuuston puheenjohtajistossa. Samat tehtävät jatkuvat myös seuraavat kaksi vuotta. Haluan edelleen vaikuttaa ammatillisen koulutuksen ja sen jäsenistön asioihin, niin edunvalvonnan kuin järjestöpolitiikankin saralla. OAJ:n järjestötyössä nimenomaan edunvalvonta on aina ollut lähinnä sydäntäni, ja siihen paneudun vähintään yhtä tarmokkaasti kuin aiemminkin. Tämä kattaa kohdallani sekä tulo- ja palkkapolitiikan että koulutuspolitiikan. Lisäksi haluan, että OAJ:ssa hoidetaan kaikkien opettajaryhmien asioita tasapuolisesti ja kunnioitetaan toistemme näkemyksiä. Välillä tässä tuntuuo levan hieman haasteita. On hienoa päästä verkostoitumaan ja seuraamaan myösmuiden koulutusasteiden kuulumisia ja ajankohtaisia asioita.

Olen ammatilliset opettajat AO ry:n varapuheenjohtaja. Olen tämän lisäksi OAJ:n valtuutettu, OAJ:n hallituksen jäsen sekä OAJ:n ammatillisten opettajien OAO:n hallituksen jäsen.

Valtuustossa olen ollut aktiivinen, pitänyt paljon puheenvuoroja sekä jättänyt useita hyväksyttyjä ponsialoitteita erityisesti ammatillisten vuosityöaikasopimuksen soveltamiseen ja tulkinnanvaraisuuksiin liittyen. Koulutuskierros työantajille on käynnistetty aloitteeni pohjalta.

Olen perehtynyt huolella koulutuspolitiikkaan ja ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeisiin. Näissä olen päässyt myös vaikuttamaan mm. osallistumalla OAJ:n lausuntojen valmisteluun.

Olen myös toiminut valtuustossa eri valiokuntien puheenjohtajana; tämä osoittaa ammatillisten luottamusta toimintaani. Tunnen asiat, ilmaisen kantani ja tulen kuulluksi.

Mottoni on: Aina edunvalvonta edellä!