Aloituspaikkojen leikkaus on yhä kohtuuton

Torstai 27.6.2013 klo 17:26 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja vähennetään lähivuosina lähes 900:lla. Vaikka opetusministeri Kiuru onkin oikealla linjalla siinä, että aloituspaikkoja ei vähennetä niin paljon kuin vielä viime vuonna suunniteltiin, on aloituspaikkojen leikkaaminen Lapin tulevaisuuden kannalta kohtuutonta.

Siinä missä ministerin lappilaiset puoluetoverit puolustavat ministerin linjaa, on mielestäni näköpiirissä yhä selkeämmin lappilaisen koulutuksen alasajo. Koulutusta tarvitsevat nuoret hakeutuvat yhä useammin muualle Suomeen, ja samalla täydennyskoulutusta tarvitsevat aikuisetkin joutuvat pettymään. Erityisen huolestunut olen Itä-Lapista, joka uusimmilla päätöksillä tyhjennetään entistä nopeammin, ja valitettavasti sama linja levinnee lähivuosina muuallekin maakuntaamme.

1 kommentti .

Koulut ovat paljon vartijoita

Lauantai 27.4.2013 klo 13:24 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Viime viikkojen voimakas yhteiskunnallinen keskustelu on jälleen osoittanut, kuinka merkittävässä asemassa koulut ja niiden henkilökunta ovat suomalaisessa yhteiskunnassa. Päiväkodeilta, kouluilta ja oppilaitoksilta odotetaan paljon, ja yhtä usein niitä ollaan valmiita kritisoimaan voimakkainkin sanankääntein. Kaikilla, jotka ovat joskus käyneet koulua, on mielipide kouluista. Toivottavaa olisi, että mielipiteet perustuisivat nykytodellisuuteen eivätkä muistoihin.

On tietysti hienoa, että kouluissa tehtävä tärkeä työ kiinnostaa. Koulut eivät voi olla irrallaan muusta maailmasta, vaan niiden toiminta pikemminkin heijastaa yhteiskunnan arvoja. Huolestuttavaa on, että eri puolilta Suomea kuulemme tietoja siitä, kuinka uhittelu kouluissa on raaistunut ja kuinka työrauha on entistä vaikeampi saavuttaa. Opettajia syytetään toisaalta valtuuksiensa ylittämisestä ja toisaalta arvovallan puutteesta. Onneksi suurin osa huoltajista on yhä valmiina yhteistyöhön opetusalan ammattilaisten kanssa - onhan kodin ja koulun yhteistyö onnistuneelle kasvatukselle välttämätön edellytys.

Huolissaan pitää mielestäni olla siitä, että koulujen ja oppilaitosten työlle ei osoiteta riittävästi resursseja. Lomautuksilla uhitellaan, opetusryhmäkoot ovat liian isoja tai lähiopetuksen määrää vähennetään. Opetukseen liittyviä välttämättömiä hankintoja vähennetään, ja opetushenkilökuntaa irtisanotaan. Opetuksen määrä ja laatu kärsivät, ja näistä opiskelijan oikeuksien heikennyksistä pitäisi opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa olla huolissaan.

Koulut ja oppilaitokset ovat paljon vartijoita niille annettujen yhteiskunnallisten tehtävien vuoksi: niissä tehtävä työ auttaa lappilaisiakin lapsia ja nuoria rakentamaan omaa ja maakuntansa tulevaisuutta. Jos opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmat heikentää ammatillisen koulutuksen toimintamahdollisuuksia etenkin Pohjois-Suomessa toteutuvat, on tuon tulevaisuuden tekeminen yhä vaikeampaa. Opettajat haluavat aina antaa lapsille ja nuorille hyvät eväät elämään. Toivomme, että siihen annetaan tulevinakin vuosina mahdollisuus.

Kommentoi kirjoitusta.

Sääntöuudistus ohjaa toimintaa

Maanantai 25.3.2013 klo 18:55 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Alueyhdistyksen toiminnan viides vuosi on jo pitkällä. Toimintamme on vakiintunut tietyntyyppiseksi, mutta uudistamiselle ja uudistumiselle on aina tilaa.

Vuoden alusta toimintansa aloittivat muista alueyhdistyksistä tutut ammattiryhmätiimit. Itse asiassa OAJ Lappi on alueyhdistyksistä ainoa, jonka organisaatiossa on vielä selkeitä jäänteitä toimintansa lopettaneiden ysi-piirien toiminta-alueista. Ammttiryhmätiimien tärkeimpänä tehtävänä pidän oman ammattialan tilanteen seuraamista ja asioiden valmistelemista yhdistyksen hallituksen päätettäväksi. Etenkin ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaleikkausten uhatessa tai peruskoulujen opetussuunnitelmauudistuksessa tiimien asiantuntemus on korvaamattoman tärkeää. Alueellisten jaosten tehtävä puolestaan on mm. lisätä yhteenkuuluvuutta ja yhteisen opettajuuden merkitystä.

Alueyhdistys on mitä suurimmassa määrin edunvalvontayhdistys, ja tuota edunvalvonnan osuutta pitää edelleen lisätä. Yhdistyksemme ei mielestäni tule tyytyä sinänsä tärkeään keskustelufoorumina toimimiseen, vaan meidän on yksituumaisesti valvottava lappilaisten opettajien etuja. Edunvalvonnan valmistelusta vastaa alueasiamiehen vetämä edunvalvontatiimi, jonka työlistalla on tänä vuonna mm. opetusvelvollisuustyöajalla toimivien opettajien yt-ajankäytön valvominen. Ohjeet yt-ajan käytöstä tulevat todennäköisimmin paikalliseen käyttöön ensi lukuvuoden alkuun mennessä. Edunvalvonnan työlistalla on luonnollisesti myös lomautusten vastainen toiminta kaikissa koulumuodoissa.

Lappilaisten opettajien etuja olemme tänä talvena valvoneet monissa eri tapaamisissa, joihin olemme vieneet oman alueemme opettajien näkemyksiä. Olemme tavanneet mm. opetusministerin sekä useita kansanedustajia. Myös koulutuksen ja kasvatuksen viranomaistehtäviä hoitavien tahojen kanssa tapaamme säännöllisesti. Näiden tapaamisten perusteella uskallan todeta, että OAJ Lappi tunnetaan jo laajalti, ja näkemyksistämme ollaan kiinnostuneita. Tämä kontaktiverkosto luo hyvän pohjan toimintamme uskottavuudelle ja vaikuttavuudelle.

Huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa päätettäväksi tulevat yhdistyksemme uudet säännöt. Huomattavaa on, että säännöissämme ei mainita sen paremmin jaoksia kuin tiimejäkään. Sääntömuutoksen yhteydessä tehtävät valinnat määrittelevätkin sen, millaiset toimintaedellytykset yhdistyksen hallitukselle ja muille toimielimille annetaan. Sääntöuudistuksen voikin sanoa ohjaavan toimintaamme tällä kertaa vähintään yhtä paljon kuin toimintasuunnitelmamme. Omasta puolestani toivon, että OAJ Lapin uusien sääntöjen myötä toimintamme on entistä lähempänä jäseniämme ja että voimme olla yhä suuremmaksi hyödyksi lappilaisille opettajille.

Kommentoi kirjoitusta.

Lastentarhanopettajien ajankohtaisia

Torstai 7.2.2013 klo 10:43 - Kirsti Turska, OAJ:n valtuuston jäsen

Lähes 40 vuotta vanha päivähoitolaki joutaa jo romukoppaan! Lakiuudustus on ollut Lto-liiton tavoitteissa jo ainakin yli 10 vuotta ja nyt se on vihdoin toteutumassa. Varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamistyöryhmä (toimikausi 7.12.2013-28.2.2014) aloitti työskentelynsä 10. tammikuuta. Työhön on kutsuttu laajasti asiantuntijatahoja. Lastentarhaopettajaliiton ja OAJ:n edustajat osallistuvat lakityöryhmän työhön ja luotan siihen, että panostus on vahvaa ja osaavaa. 

Ltol:n valtuusto on laatinut linjauksia varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamiseen:

  • Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat kunnassa lähipalveluja ja ne muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.
  • Laadukkaiden, pedagogisten varhaiskasvatuspalvelujen on oltava kaikkien alle kouluikäisten, myös kotihoidossa olevien ulottuvilla. 
  • Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen riittävän pienessä ryhmässä. 
  • Jokaisessa päiväkotiryhmässä on oltava kaksi lastentarhanopettajaa. 
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita on tarjottava kaikissa kunnissa. 
  • Päiväkodin johtajan tehtäväalue on inhimillinen. 
  • Sijaisjärjestelyt toimivat. 
  • Lapsivaikutusten arviointi ohjaa päätökentekoa. 
  • Henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehditaan ja työympäristöt ovat terveellisiä.

Lto-liiton puheenjohtajistossa ja koulutuspoliittisessa työryhmässä pääsen osaltani vaikuttamaan edustajiemme kautta lakivalmistelun sisältöihin joten on tärkeää saada kuulla kentän mielipiteitä. OAJ:n Lapin alueyhdistyksen hallitus valitsi tehtäväkseni oman alan alueellisen ammattiryhmätiimin vetämisen. Tehtävänä on koota tiimit seuraavan hallituksen kokoukseen mennessä. Tässäpä onkin hyvä aihe saada kentältä mielipiteitä ja kannanottoja.

Lappilainen edunvalvonta on hyvällä mallilla. Meillä on monta erinomaista lastentarhanopettaja-aktiivia paikallisella ja myös valtakunnan tasolla. He myös ottavat varmasti kiitollisina vastaan viestiä lto-jäseniltä.

Uuden vuoden vaihtuessa toteutui myös varhaiskasvatuksen hallinnonalan siirto opetus- ja kulttuuriministeriöön. Tämäkin tulee vähitellen olemaan monessa suhteessa merkityksellinen asia myös varhaiskasvatuksen arjessa. Päivähoito mielletään yhä paremmin kasvatukseksi ja opetukseksi, ei sosiaalihuolloksi. Tehdään työtämme näkyväksi ammatillisesti ja osaavasti.

Seuraavia työ- ja virkaehtosopimuksia koskevat neuvottelut tulevat taas jo alkuvuonna ajankohtaiseksi, ja niihin otetaan myös kantaa hallituksessa ja valtuustossa.

Toivotan aurinkoisia keväthankia ja leutoja hiihtokelejä sekä toivon paljon viestejä Lapin alueyhdistyksemme alueen lastentarhanopettajilta! 

Lähdetään porukalla  ”Aistimaan Stadia” valtakunnalliset lastentahanopettajapäiville Helsingin Finlandia-talolle 28.-29.9.2013 Päivien teemana on lasten kulttuuri. Ilmoittautuminen näille päiville alkaa pian.

Kommentoi kirjoitusta.

Rohkeasti uutta kohti

Maanantai 7.1.2013 klo 17:51 - Marko Bohm, alueasiamies

Uusi toimintavuosi on alkamassa uudella toimintasuunnitelmalla ja osittain uudistuneella hallituksella. Ikää yhdistyksellämme on vasta 4 vuotta. Tämä meidän kannatta muistaa, yhdistyksen toimintatavat eivät ole ”kiveenhakatut” eivätkä perinteet velvoita, toivottavasti.  Ammattiyhdistystoiminta on ollut ja tulee olemaan jäsentensä edunvalvontaa, mutta vanhat tavat eivät enää riitä.

OAJ Lappi on 3300 opettajan yhdistys, mutta kuinkahan monta meidän jäsenestämme on ”onnellisen” tietämätön kuulumisestaan tähän yhdistykseen tai sen tavoitteista, toiminnasta ja muista jäsenistä? Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toi uudenvuodenpuheessaan esille oleskeluyhteiskunnan, jossa tietoisesti jätetään omat mahdollisuudet käyttämättä ja odotetaan muiden kattavan pöydän. Onko meidän yhdistys oleskeluyhdistys? Toivottavasti ei.

Yhdistyksemme on tavoitettava jäsenensä ja kerrottava mihin toisiamme tarvitaan ja miten toimintaan voi vaikuttaa. Lappilaisista kunnista Rovaniemi, Posio ja Enontekiö ovat mukana oikeusministeriön Kansalaisten osallistumisympäristö – hankkeessa, joka on osa VM:n koordinoimaa, hallitusohjelmaan sisältyvää Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamishanketta (SADe). (Kapulakieltä kyllä, mutta ajatus kiehtoo).  Uudessa Otakantaa.fi-palvelussa virkamiehet, kansalaiset ja järjestöt voivat nostaa asioita yhteiseen käsittelyyn luomalla hankkeen. Sen voi rakentaa erilaisista osallistumistavoista, kuten keskusteluista, kyselyistä, suorasta verkkokeskustelusta tai vaikkapa dokumentin työstöä yhdessä. Olisiko meidän yhdistystoimintaan tästä jotakin otettavissa? Pari muuttujaa matkalla voi olla hyväkin asia. 

Kommentoi kirjoitusta.

Vuoden lopuksi

Perjantai 14.12.2012 klo 16:17 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Ensimmäinen vuoteni alueyhdistyksen puheenjohtajana on päättymässä. On aika hiljentyä pyhien viettoon ja samalla pohtia, mitä on tullut tehtyä (ja mitä on jäänyt tekemättä).

Koen, että alueyhdistyksemme on entistä voimakkaammin kaikkien yhteinen yhdistyksemme. Mielestäni toteutamme varsin hyvin valtakunnallista tavoitetta yhteisestä opettajuudesta. Kun OAJ Lappi ottaa kantaa, ovat kaikki lappilaiset opettajat toistensa tukena. Vuoden aikana olemmekin ajaneet monin eri tavoin erilaisten ammattiryhmiemme asioita erilaisissa tilaisuuksissa. Toisinaan edunvalvontamme on keskittynyt ammatillisten opettajien puolustamiseen yt-neuvotteluissa, ja toisinaan olemme olleet vaatimassa lastentarhanopettajakoulutusta Lapin yliopistossa annettavaksi. Toisinaan olemme pitäneet jäsentilaisuuksia pientenkin paikallisyhdistysten jäsenille ja toisinaan olemme kokoontuneet koko yhdistyksen voimin seminaareihin ja koulutuksiin.

Erityisen tyytyväinen olen myös tämän vuoden alusta alkaneeseen alueasiamiestoimintaan. Kuluneen vuoden aikana olen saanut erinomaisen tuen toiminnalleni oman asiamiehemme Marko Bohmin tekemästä työstä. Tällainen toistemme asiantuntemustamme hyödyntävä työparitoiminta on hyvä osoitus siitä, kuinka yhdistystoiminta vaatii toimiakseen aina useiden henkilöiden työpanoksen. Samoin kiitän yhdistyksemme muita aktiiveja panoksestanne yhteiseksi hyväksemme. Kuten eri tilaisuuksissa vuoden aikana olen korostanut: OAJ on yhteinen järjestömme, ja erityisesti me lappilaiset olemme toisiamme varten – yhdessä olemme vahvoja.

Vuoden aikana olemme luoneet kontakteja eri tahoihin, ja alueyhdistyksemme on entistä tunnetumpi läheisten sidosryhmiemme kanssa. Esimerkiksi omien kansanedustajien kanssa olemme tämän vuoden aikana saaneet useinkin keskustella Lapin opettajien asioista. Yhtä tärkeänä pidän toisaalta sitä, että olen saanut tavata paikallisyhdistysten jäseniä eri puolilla Lappia. Nämä kohtaamiset ovat vahvistaneet näkemystäni siitä, että opettajien edunvalvonta on hyvällä tolalla. Opettajilta saamani viestit ovat myös suoraan näkyneet alueyhdistyksemme toiminnassa.

Ensi vuodellekin on epäilemättä paljon tehtävää. Edunvalvonta ei tule koskaan valmiiksi, joten yhteinen työmme Lapin opettajien parhaaksi jatkuu taas lomien jälkeen.

1 kommentti .

Toisen asteen koulutuksen leikkaukset huolettivat OAJ:n valtuustoa

Perjantai 23.11.2012 klo 22:35 - Ismo Lahtela, OAJ:n valtuuston jäsen

Tulevat toisen asteen koulutuksen leikkaukset puhuttivat eniten OAJ:n valtuutettuja valtuuston syyskokouksessa 21.11.-23.11.2012 Helsingissä. Opettajien irtisanomiset, lomautukset ja muut säästöihin tähtäävät toimenpiteet ovat toisen asteen koulutuksessa jo nykyistä arkipäivää.  Uhkana on jopa useiden tuhansien opettajien irtisanomisia. Opetusministeri Gustafsson ei kuitenkaan vielä uskonut mentävän näin pitkälle säästötoimenpiteissä kun häneltä tätä asiaa kyseltiin. OAJ:n valtuusto otti kantaa juuri toisen asteen leikkauksiin valtuustotiedotteessaan.

Valtuusto hyväksyi toimintasuunnitelman seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. OAJ:n hallituksen esityksestä keskusteltiin jonkin verran mutta merkittäviä muutoksia ei toimintasuunnitelmaan tehty. Samoin hyväksyttiin vaali- ja äänestysjärjestykset muutoksineen. Ysiläisten vaalipiireiksi tuli siten alueyhdistykset. Reilun vuoden päästä keväällä 2014 meillä on jälleen OAJ-valtuustovaalit edessä.

Talousarvion 2013 käsittelyn yhteydessä nousi puheeksi valtakunnallisten yhdistysten jäsenmaksupalautteet. Niihin ei tällä kertaa tehty muutoksia. Kuitenkin OAJ:n hallitus aloittaa neuvottelut valtakunnallisten yhdistysten kanssa siitä onko toiminnassa ja tehtävissä tapahtunut merkittäviä muutoksia, joista johtuen tähän jäsenmaksupalautteeseen voitaisiin tehdä muutoksia. Myös OAJ:n koulutukseen tulevien matkakorvaukset puhuttivat valtuutettuja.  Kuitenkaan ponsiesitys siitä, että kilometrikorvaus koulutustenkin osalta nostettaisiin verottajan hyväksymään korvaukseen asti (0,45€/km) ei mennyt läpi vielä tässä talousarviokäsittelyssä mutta tulevissa talousarvioissa tämäkin asia voidaan ottaa huomioon.

Valtuusto sai selvityksen edunvalvonta ja järjestöasioista. OAJ Lapin kevätvaltuustossa esiin nostama asia etäkokoustamisen ja –koulutuksen käyttöön otosta myös OAJ:ssä on tuottanut tulosta. Valtuustossa kerrottiin OAJ:n valinneen ohjelmiston, jota ryhdytään käyttämään etäkokoustamisessa. Edunvalvonnasta nousi esiin mm niin sanottujen vanhamuotoisten opettajien palkkaus. Asia on sopimusneuvotteluasia, joten palkkauksen korjaaminen näiden opettajien kohdalla jää sopimusneuvotteluihin.

Tulevaisuustyö jatkui syysvaltuustossa. Työskentelytapaahan harjoiteltiin OAJ Lapin syyskokouksen yhteydessä. Myös valtuutetut tuntuivat sitoutuvan tähän tulevaisuustyöhön hyvin vaikka ryhmätyöskentelyn ajankohta torstaipäivän päätteeksi ei ollut paras mahdollinen. Tulevaisuustyö jatkunee vielä kevätvaltuustossa.

Kommentoi kirjoitusta.

Kohti valtuuston syyskokousta

Tiistai 13.11.2012 klo 20:52 - Tanja Rantala, OAJ:n valtuuston jäsen

Ensi viikolla OAJ:n valtuusto kokoontuu jälleen syyskokoukseensa, tällä kertaa Helsinkiin. Asialistalla on mm. toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavalle kahdelle vuodelle, talousarvio vuodelle 2013 ja vaali- ja äänestysjärjestyksen uusiminen.

Valtuuston kokouksessa jatkuu myös kevätkokouksessa alkanut tulevaisuustyö. Työpajatyöskentelyyn asian puitteissa on varattu reilusti aikaa kolmen päivän kokouksessa. Saamme pohtia annettuja teemoja muutaman valtuutetun ryhmissä ennakointikehyksen pohjalta. Me lappilaiset olimme itse asiassa kehyksen koekäyttäjiä oman syyskokouksemme koulutusosiossa.

Monisivuiseen toimintasuunnitelmaan paneutuminen vaati aikaa, mutta ensimmäisen lukukerran jälkeen täytyy sanoa, että suunnitelmaan on saatu monia erittäin tärkeitä asioita kaikkien jäsenryhmien osalta sekä yhteisesti että erikseen. Itselleni tärkeää on, että suunnitelmaan on kirjattu vaikuttaminen uuden varhaiskasvatuslain valmisteluun sekä lastentarhanopettajien koulutuspaikkojen lisäämiseen.

Eilen sain kuulla suru-uutisen: yksi valtuustoryhmämme jäsen on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Mieleeni tulevat monet hersyvät ja ihmisläheiset jutut sekä puheet, joita Arjalta saimme kuulla. Nyt mieli on maassa ja on hivenen vaikea keskittyä teksteihin, mutta tällaista elämä on. Lämpimästi Haapaojan Arjaa muistellen, ja kuitenkin tulevaisuuteen suunnaten. Luulen, että näin Arjakin olisi meidän toivonut tekevän!

Kommentoi kirjoitusta.

Leikkaukset ovat harkitsemattomia

Lauantai 10.11.2012 klo 9:18 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Opetus- ja kulttuuriministeriön aikomus vähentää ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkoja on merkki huonosta harkintakyvystä. Yli viidesosan leikkaus opiskelupaikoista ottaa ehkä huomioon ikäluokkien pienentymisen mutta ei lainkaan sitä, kuinka moni syrjäseutujen Suomen nuorista on vailla toisen asteen koulutusta. Ministeriön toimenpiteet ovat omiaan nopeuttamaan Pohjois-Suomen tyhjentymistä ja alueellisen tasa-arvon tavoitteen romuttumista.

Lue lisää »

2 kommenttia .

Kaikkien asialla eturintamassa

Torstai 1.11.2012 klo 13:37 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Olen toiminut alueyhdistyksen puheenjohtajana pian vuoden ja OAJ:n hallituksen jäsenenä noin puoli vuotta. Näissä tehtävissä olen päässyt tapaamaan runsaasti oman alueemme opettajia ja muita opetus- ja kasvatusalojen kanssa tekemisissä olevia henkilöitä.

Erityisen tärkeänä olen pitänyt sitä, että olen yhdessä alueasiamiehen kanssa käynyt vierailuilla eri paikallisyhdistyksissä. Matkamittariimme on tänä vuonna kertynyt noin 3000 kilometriä. Käynneillämme eri puolilla maakuntaa olen ilokseni huomannut, kuinka hyvää työtä eri yhdistyksissä tehdään. Edunvalvontaan ja muuhun toimintaan panostetaan mukavasti, ja jäsenistä pidetään hyvää huolta. Samoin yhteydet työnantajan suuntaan näyttävät olevan kunnossa. Ilman tällaisia paikallisten aktiivien tapaamisia en voisi kuvitellakaan voivani oikeasti edustaa kaikkia Lapin opettajia.

Alueyhdistys pitää siis todella huolta kaikista jäsenistään. Olemme toisiamme varten: huolehdimme eri jäsenryhmistä eri oppilaitoksissa eri paikkakunnilla. Tämä kokonaisvaltaisen edunvalvonnan näkökulma on mielessämme myös silloin, kun tapaamme eri sidosryhmien edustajia. Siis esimerkiksi kun marraskuun lopulla keskustelemme Lapin tilanteesta oman alueemme kansanedustajien kanssa.

Edunvalvonta ja muu alueyhdistyksen toiminta ei kuitenkaan voi olla pelkkää tässä hetkessä elämistä, vaikka suuri osa toiminnastamme on reagointia päivänpolttaviin asioihin. Meidän on myös osattava ennakoida tulevaa. Keskusjärjestömme on ottanut asiakseen pohtia koulutuksen, kasvatuksen ja opetuksen tulevaisuutta. Fokuksessa on ideaali koulu vuonna 2030. Tätä tulevaisuustyötä käsitellään reilun vuoden ajan mm. OAJ:n valtuustossa ja hallituksessa mutta myös omassa alueyhdistyksessämme. Itse asiassa OAJ Lappi on ensimmäisessä eturintamassa tulevaisuuden tekemisessä, sillä tämänvuotisessa syysseminaarissa koeponnistamme sen työskentelyn, joka valtuustolla on edessään myöhemmin marraskuussa.

Vuonna 2013 jatkamme edelleen ponnisteluja kaikkien lappilaisten opettajien hyväksi. Tähän kuuluu paitsi tulevien vuosien haasteiden visiointi, myös arkinen ja ajankohtainen Lapin ja lappilaisuuden puolestapuhuminen.

Kommentoi kirjoitusta.

Varhaiskasvatuksen juhlavuosi

Keskiviikko 17.10.2012 klo 8:45 - Matti Alanärä, OAJ:n valtuuston jäsen

Päätinpäs päivittää tietouttani varhaiskasvatuksen asioissa osallistumalla varhaiskasvatuspäiville syyskuun lopulla Helsingissä. Itseäni on noita asiota seuranneena ihmetyttänyt tuo iänikuiseksi muodostunut hanke varhaiskasvatuksen siirtämiseksi opetushallinnon alaisuuteen. Päivähoitolain uudistus on ollut vireillä jo 13 vuotta. En ole pitkään aikaan tavannut tai kuullut yhtään poliitikkoa, joka vastustaisi asiaa, mutta silti vain tuntuu asia siirtyvän hallitukselta toiselle.

Toinen asia, joka tuossa varhaiskasvatuksessa ihmetyttää on,  ettei ole koulutettuja ihmisiä tekemään töitä. Lieneekö syynä epäonnistuminen koulutuksen määrässä vai palkkauksessa? Mielestäni syy on varmaankin molemmissa. Lastentarhanopettajan koulutus on sen verran korkeatasoinen, että tarjolla on monelle myös paremmin palkattuja töitä. Niinpä myös puheenjohtaja Olli Luukkainen kiinnitti huomiota sekä opettajien määrään, että palkkojen kehitykseen.

Esiopetuksen laadun kehittämisestä ja arvioinnista puhunut professori Eeva Hujala pystyi kertomaan, että maamme sijoitukset kansainvälisissä varhaiskasvatuksen vertailussa ovat ihan Pisa-tuloksia vastaavia.

Lapsiperheiden hyvinvoinnin ja eriarvoistumisen riskeistä oli ikävä vaikka mielenkiintoista tietoa tarjolla. Vaikka esitys olikin hieman pitkästyttävä, niin esillä olivat monen kasvattajan kokemukset vahvistavaa tietoa perheiden eriarvoistumisesta monin puolin.

Nyt kun on varhaiskasvatuksen juhlavuosi, olisi toivottavaa, että varhaiskasvatus saisi myös päättäjien keskuudessa ansaitsemansa arvostuksen ja päätökset hallinnon puolella johtaisivat osaltaan vielä yhtenäisemmän oppimispolun luomiseen.

Kommentoi kirjoitusta.

Tunnelmia aluekehityspäiviltä

Torstai 4.10.2012 klo 18:18 - Tiina Kyrö, varapuheenjohtaja

Lapin liitto ja Suomen kuntaliitto järjestivät kunta -ja aluekehityspäivät uudessa Saamelaisalueen kulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa 25. ja 26.9.2012.

Paikalla oli yli sata kuntien edustajaa ja kuntapäättäjää sekä eri koulutuskuntayhtymien edustajaa. Lapin kuntien kunnanjohtajat olivat myös runsaslukuisesti paikalla.

Kuntien tulevaisuusnäkymistä ja ajankohtaisista asioista puhui hyvin toimivien videoyhteyksien kautta Suomen kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen. Hän muistutti kuntia aikataulusta, jonka mukaan jokaisen kunnan on tehtävä selvitys miten tulee järjestämään palvelunsa tulevaisuudessa uuden kuntarakennelain mukaisesti 2013 toukokuun alkuun mennessä. Jo pättyvällä valtuustokaudella on asioihin käytävä käsiksi. Jos kunta ei tätä tee, valtio asettaa erityisselvittäjän asian tiimoilta. Erityispiirteet kuten Lapissa pitkät välimatkat ja kielelliset ja kulttuuriset tekijät luvattiin kuitenkin ottaa huomioon.

Paljon keskusstelua herätti kuntien muuttuvat tehtävät ja tulevaisuudessa tarvittava työvoima hoitamaan vanhukset ja täyttämään sairaanhoidon tarpeen kasvu.

Tekeillä oleva sosiaali-ja terveysalan uudistuksen epäiltiin aiheuttavan alueellista epätasa-arvoa, jos eerikoissairaanhoito keskitetään valtakunnassa viiteen Erva-suuryksikköön. Pohjoisesta katsottuna Oulu on aika kaukana.

Myös toisen asteen koulutuksen harventaminen ja vähentäminen puhututti osallistujia, josta oli kertomassa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtaja Arto Ylitalo.

Eläkevakuutusasioista kertoi Kevan varatoimitusjohtaja Pekka Alanen. Hän muistutti henkilökuntaa huolehtimaan työnantajan tekemistä sopimuksista eläkevakuutusyhtiöiden kanssa, silloinkin kun kunnan eri tehtäviä ja toimintoja yhtiöitetään.

Aluekehityspäivän ohjelma koostui tulevaisuuden visioista ja ideoista miten täällä arktisilla alueilla osattaisiin hyödyntää ja jopa markkinoida osaamista. Asioita visioivat Lapin liiton ennakointikoordinaattori Päivi Ouallen , Pohjois-Suomen EU-aluetoimston johtaja Kari Aalto sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori Liisa Holmberg.

Päivän päätteeksi oli vielä mielenkiintoinen esitys aluepolitiikan historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta Oulun yliopiston maantieteen laitoksen professori Sami Moision kirjan pohjalta.

Kommentoi kirjoitusta.

OAJ on the road Kemissä

Keskiviikko 26.9.2012 klo 19:58 - Marita Kukkola, varapuheenjohtaja

Kävelykadun tapahtuma

OAJ:n toimiston Heikki ja Ulla pystyttivät valkoisen OAJ-teltan iloisen vihreine staneineen Kemin kävelykadulle ennätysajassa. Aurinko paistoi koko päivän ja sää oli jo varsin syksyisen kirpakka. Teltalla oli tarjolla kahvia isojen ja maukkaiden hillomunkkien kera. 

City-Marketin edessä ja Kävelykadulla jaettiin OAJ flyereita ja teepaketteja 
ohikulkijoille ja jututettiin heitä ja kannustettiin kuuntelemaan teltalle pyydettyjä puheenvuoroja koulutuksen nyky tilasta ja  tulevaisuudesta Kemissä.

Saimme teltalle puhumaan Kemin valtuustoryhmien edustajia: Aarne Pasanen (Kok), Aarne Tiilikainen (Vas), Teija Jestilä (SDP), Juha Taanila (Kesk), Anneli 
Rantala (PS), valitettavasti vihreiden edustaja Tuula Sykkö ehti työkiireiltään 
paikalle vasta kun telttaohjelma oli jo päättynyt. Kaikki valtuustoryhmät 
kertoivat omia ja edustamansa valtuustoryhmän näkemyksiä koulutukseen liittyen.

Telttatapahtuman avasi OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja Kemin tilanteen 
konkretisoi PLM Kari Filpus. Juontajana oli toimittaja Juha Peltoperä, joka 
kyseli ja haastatteli myös muita teltalle kutsuttuja: näyttelijä Tatja Hirvomäki kertoi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen näkymistä vanhemman näkökulmasta, Satu Keinänen toi tilaisuuteen Takajärven peruskoulun vanhemapainyhdistyksen näkemyksiä koulumaailmasta, Taisto Saari edusti Kemin teollisuuden näkemyksiä millaista koulutusta tarvitaan, Juhani Himanka puolestaan kertoi kolmannen sektorin yhteistyöstä ja uusista mahdollisuuksista koulujen kanssa.

Puheenvuorot toivat monipuolisen läpileikkauksen millaista koulussa parhaimmillaan voisi olla ja mitä todellisuus on. Yleisöä oli paikalla jonkin verran - enemmän olisi toivonut tietysti paikalle kemiläisiä - mutta paikalle saapuneet /eksyneet / pakotetut ;) olivat tilaisuuteen tyytyväisiä.

Iltatilaisuus

ChillOutissa järjestettyyn iltatilaisuuteen ilmoittautui ennakkoon 82 jäsentä. Ja paikalla taisi olla enenmmänkin kun ChillOutissa loppui ruoka ja liki 20 ihmistä sai tyytyä rippeisiin. Onneksi suurin osa heistä ei ollut tullut paikalle ruoan perässä vaan kuuntelemaan Olli Luukkaista ja tulevaisuustutkija Ilkka Halavaa.

Ilkka Halava maalasi eteemme Muuttuva opettajuus ja oppiminen -aiheesta sellaisia visioita  että ainakin allekirjoittaneen pää meni pyörälle Ilkan synnyttämien ajatusten tulvasta. Kiitos siis monipuolisesta ja ajatuksia herättävästä osuudesta. 

Erityisesti minun päähäni iskostui muutamia Ilkan lauseita - toivottasti ne 
asiayhteydestä irroitettuna eivät saa erimerkitystä... mutta haluan jakaa ne 
muillekin: Pitää haluta maailmanmestariksi, jotta pääsee maailmanmestariksi. Aiemmin koulu oli kotia huomattavasti jännittävämpi paikka, mutta ei enää. Oppiminen on hauskinta ja jännittävintä mitä elämässä on. Kun oppiminen loppuu työssä, se muuttuu merkityksettömäksi. Peruskoulussa istuu vierekkäisissä pulpeteissa oppilas joka tähtää kortistoon ja oppilas, joka tähtää maailmanmestariksi (kotitaustan merkitys). Ihminen saa vuodessa keskimäärin 10 min positiivista palautetta ja 2000-3000 min negatiivista palautetta (ja siitä suurin osa itsensä antamana).

Olli Luukkainen haastoi meitä omassa osuudessaan tulevaisuustyöhön - miettimään 
millaisessa työympäristössä olisi oppiminen optimaalista ja opetystyö parhaimmillaan. Tämä tulevaisuustyö on OAJ:n hallituksen seuraava satsaus 
opetustyön kehittämiseksi.

Ottakaamme siis haaste vastaan ja mietitään millainen olisi tulevaisuuden hyvä 
koulu: kasvatammeko ja opetammeko kouluissamme tulevaisuudessa maailmanmestareita. Ja kuinka saadaan kaikki olemaan 1,2- kertaisesti läsnä 
eikä 0,7-kertaisesti läsnä.

Kiitos että OAJ on the Road  syksyn kiertue oli Kemissä!

Kommentoi kirjoitusta.

Pohjoisten alueiden syysneuvottelupäivät

Torstai 20.9.2012 klo 8:35 - Elina Sinisaari ja Kirsti Turska

OAJ:n pohjoisten alueiden syysneuvottelupäivät pidettiin Levillä syyskuun puolessa välissä parhaimpaan ruska-aikaan. Puolen Suomen ay-aktiivien tapaamiseen osallistui yli 60 toimijaa Lapista, Kainuusta ja Pohjanmaalta. 

Lauantaiaamupäivän seminaariosuudessa kuultiin OAJ:n työmarkkinalakimies Sanna Haanpään ajankohtaiskatsaus, alueiden puheenvuorot sekä Kittilän kunnanjohtaja Anna Mäkelän esittely Kittilän kunnasta. 

Sanna Haanpää teemoina olivat kuntavaalit, OAJ:n tekemä sisäilmaselvitys, oppilas- ja opiskelijahuolto, opettajan tekijänoikeudet sekä koulujen työrauha.
Sisäilmaselvityksestä kävi ilmi, että sisäilmaongelmia esiintyi henkilöstön tai vanhempien ilmoittamana viimeisen kahden vuoden aikana kahdessa kolmasosassa päiväkoteja, peruskouluja ja lukioita. Hurjan suuri määrä, kun vielä muistaa, että oppilaat ja henkilökunta viettävät tiloissa 4-9 tuntia päivässä. OAJ onkin laatinut seitsemän kohdan toimenpide-ehdotuksen, joka sisältää mm. sisäilmaongelmaisten työpaikkojen hyvät käytännöt sekä vaatimuksen, että sosiaali- ja terveysministeriö puutuu opiskeluympäristön tarkastusten toteutumattomuuteen.

Keväästä asti koko maassa on puhetta herättänyt peruskoulun työrauhaongelmat sekä kurinpito. 71% opettajista oli sitä mieltä, että työrauhaongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina. Paljon mediassa palstatilaa saanutta oppilaiden työpalveluideaa on ilmeisesti paisuteltu liikaa, koska esim. vanhempainliiton kyselyn mukaan 84% vanhemmista ei pidä työpalveluideaa ongelmallisena. Periaate ”Minkä tahallisesti rikot, sen myös korvaat” ei olekaan muuttunut mihinkään. On hyvä muistaa, että myös alle 15-vuotiaat ovat vahingonkorvausvelvollisia. Toki tiedotteissa on hyvä muistuttaa myös koteja siitä, että koulussakin noudatetaan hyvän elämän normeja eli jos ylilyöntejä tulee, niin ne korjataan tai korvataan jälkikäteen.   

Anna Mäkelän tehokkaassa kuntaesittelyssä päästiin tutustumaan Kittilän elinkeinorakenteeseen, talouteen, koulutoimeen sekä tulevaisuuden visioihin. Elinvoimaisuutta tuovat kultakaivos, Levi sekä kuntaan muuttavat lapsiperheet. Kunnan vetovoimaisuus näkyy mm. työpaikkojen kiinnostavuudessa. Pätevän henkilökunnan saaminen esim. kouluihin ei ole ollut vuosiin ongelma. Kasvavan kunnan positiivisia ongelmia ovat mm. lapsia pursuavat päiväkodit sekä tilanpuutteesta kärsivät koulut.

Iltapäivä eteni seikkailullisena. Lounaan jälkeen pääsimme kahden linja-auton kyydissä Immeljärven rannalle. Aivan kaikki eivät rohjenneet lähteä sateiselta vaikuttavaan säähän, mutta kuitenkin suuri joukko osallistui leikkimieliseen Levi-olympialaisiin. Sääkin selkeni ja kisailimme iloisin mielin viestikilpailuissa, tietokilpailussa, köydenvedossa, suopungin heitossa ja pantomiimiesityksin. Voittajajoukkue sai palkinnoksi erittäin tehokasta poronsarvijauhetta.

Loppuiltapäivä oli lepoaikaa tai  mahdollisuus tutustua Levin keskustaan. OAJ:n valtuutetut kokoontuivat keskustelemaan tulevista valtuustoasioista samaan aikaan. Kaikille oli myös mahdollistettu panoraamasaunassa käynti. Ennen illallista saimme vielä kuulla upean Vasitella-kuoron esityksen. 

Sunnuntaiaamuna kokoonnuttiin ammattiryhmittäin keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Ennen lounasta saimme vielä KLL:n esittelyn ja kuulimme tulevaisuuden näkymiä liikuntakoordinaattori Jani Kangasniemen luennolla. 

Kaunisääninen ja taitava laulaja ja lauluntekijä Saila Seurujärvi lauloi meidät hyvänmielen lyhyemmälle tai pidemmälle kotimatkalle.

Kommentoi kirjoitusta.

Ammatillisen ja amk-koulutuksen näkymiä

Torstai 16.8.2012 klo 13:44 - Ulla Kangasniemi, OAJ:n valtuuston jäsen

Ammatillisen koulutuksen kentällä käydään kovaa vääntöä niukkenevista taloudellisista toimintaedellytyksistä. Valtiovalta on sanellut surullisia uutisia koko maan osalta mm. aloituspaikkojen leikkauksista, eikä Lappi todellakaan ole omalta osaltaan niiltä säästynyt. Ammattikorkeakoulutus, mutta pian myös ammatillinen toinen aste ovat kovien leikkausten edessä. Syksyn työkuorma pitäisi kuitenkin aloittaa, osa ammatillisista opettajista on sen toki jo aloittanutkin, mutta monien opettajien tunnelmat töiden alkaessa eivät varmaankaan ole kovin positiiviset.

Itse saimme Rovaniemen ammattikorkeakoulussa pari päivää sitten viestin, jossa henkilöstöltä toivottiin mm. esityksiä mahdollisista säästökohteista, eläköitymisvalmiudesta jne. Kuitenkin heti seuraavana päivänä saimme tylyn sähköpostiviestin kuntayhtymän henkilöstöjohtajalta, jossa ilmoitettiin irtisanottavien määristä. Väki oli aika hämmentynyttä, osin vihaistakin, sillä laskelmat on ilmeisesti tehty kesän aikana melko valmiiksi. Ihmetyttää suuresti, miten asioihin pääsee enää aidosti edes vaikuttamaan ratkaisujen ollessa valmiita.

Muutoksia on tulossa mm. amkien rahoitukseen ja omistussuhteisiin. Lapissa neuvotellaan edelleen yhteisestä Lapin ammattikorkeakoulusta ja sen organisoitumisesta. Käsittääkseni työ on edennyt jo aika pitkälle. Kuohuntaa ammatillisella kentällä on riittänyt jo aika kauan, mutta näyttää siltä, ettei loppua ole ihan vielä tiedossa.  Koulutuspoliittiset muutokset ja leikkaukset ammatillisella perusasteella tuovat omat haasteensa opettajan jaksamiseen.

Nyt jos koskaan toivon, että ammatilliset opettajat olisivat järjestäytyneet mahdollisimman hyvin, sillä tällaisen paineen keskellä isomman, tässä tapauksessa OAJ:n, apua tarvitaan. Sekä oma paikallis- ja aluetaso että valtakunnan tasolla toimivat yhdistykset ja OAJ:n toimisto tekevät kovasti työtä sen eteen, että opettajat pääsisivät keskittymään olennaiseen, eli työhönsä. OAJ valvoo, että asioita hoidetaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tehtyjen lakien ja sopimusten mukaisesti. Työnteon edellytysten ja sopimusten on oltava kunnossa ja näihin löytyy onneksi tukea ja osaamista.

Kaikesta huolimatta iloa ja jaksamista työhön ja tulevaan syksyyn koko koulutuskentän ja varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville.

Kommentoi kirjoitusta.

Laadukas koulutus on Lapissakin jokaisen oikeus

Keskiviikko 15.8.2012 klo 17:19 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Tärkeimpien kunnallisten peruspalveluiden tuottaminen on kunnille yhä vaikeampaa, kun ne ponnistelevat selviytyäkseen talousvaikeuksistaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on vähäväkisessä Lapissa yhä vaikeampaa, eikä varhaiskasvatukseen ja koulutukseenkaan riitä niin paljon rahaa, että voitaisiin puhua laadukkaista palveluista.

Siinä missä kaikilla suomalaisilla on oikeus terveydenhoitoon, on heillä oltava yhtäläinen mahdollisuus kouluttautua. Tämän vuoksi kuntien ei pidä asettaa vastakkain vaikkapa ikäihmisten ja peruskoululaisten palveluita. Kuntien täytyy huolehtia kaikista kuntalaisistaan tasavertaisesti.

Yhä useammassa kunnassa näyttää – ehkäpä enteellisesti juuri kuntavaalien alla – siltä, että ne pystyvät järjestämään vain välttämättömimmät palvelut. Tehokkuuden tavoittelussa ollaan kuitenkin menossa turhan pitkälle. Arjessa tämä näkyy mm. siinä, että koulutettujen ammattilaisten määrä suhteessa palveluiden käyttäjiin on pienentynyt huomattavasti. Valitettavasti yhä tavallisempaa on, että yksi hoitaja on vastuussa yhä useammasta vanhuksesta ja että yksi opettaja on vastuussa yhä useammasta oppilaasta.

Kuntien Suomessa tällainen eriarvoistumiskehitys on voitava pysäyttää. Vaikka maamme elää taantumassa, olemme tiettävästi edelleen hyvinvointivaltio. Siksi meidän täytyy voida tarjota toisillemme hyvän elämän edellytykset. Jokaisella oppilaalla on jokaisessa koulussa oltava oikeus opetukseen riittävän pienessä ryhmässä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulujen ryhmäkoosta säädetään lailla. Samoin jokaisessa päivähoidon lapsiryhmässä on oltava kaksi lastentarhanopettajaa. Samantapaista järjestelyähän halutaan myös vanhuspalveluihin, kun vanhusten laitoshoitoon esitetään sitovaa hoitajamäärää.

Vaikka kunnat nyt taistelevatkin talousvaikeuksiaan vastaan, on niiden ennakoitava tulevaa. Odotankin, että kunnissa pikimmiten laaditaan sivistyspoliittinen ohjelma. Koulutusta ja kasvatusta on kehitettävä määrätietoisesti sen sijaan, että vuodesta toiseen elettäisiin vain kädestä suuhun.

Koska kunnat haluavat, että niihin riittää osaavaa työvoimaa tulevinakin vuosina, on niiden Lapissakin pidettävä huolta omasta imagostaan. Tässä nykyisillä ja tulevilla kuntapäättäjillä on merkittävä rooli. Esimerkiksi lomautukset ovat aina vääriä arvovalintoja. Kouluissa ne johtavat jopa laittomiin tilanteisiin ja vääjäämättä samalla vaarantavat lasten turvallisuuden.

Jos kunnat todella haluavat pitää huolta elinvoimaisuudestaan, kannattaa niiden investoida koulutukseen. Hyvät peruspalvelut tulevat aina ajan mittaan edellisemmiksi kuin ongelmien korjaaminen: koulutus maksaa aina itsensä takaisin. Olemmekin yhdessä vastuussa siitä, että lapset ja nuoret saavat tulevinakin vuosina elämälleen hyvät lähtökohdat.

1 kommentti .

Uuden edessä

Torstai 7.6.2012 klo 20:38 - Jaakko Sarmola, OAJ:n hallituksen jäsen

Kaksivuotiskauteni OAJ:n hallituksessa alkoi toukokuun puolivälissä, heti kesävaltuuston jälkeen. Alku on ollut kaksijakoinen: toisaalta orientoituminen on ollut rauhallista, toisaalta tähänastiset kokoukset ovat olleet vilkkaita ja hyvin asiapitoisia. Onneksi olen saanut hyvää selustatukea edeltäjältäni - kiitokset Kaarinalle.

Uusi hallitus on saanut suorastaan syliinsä edellisen hallituksen aloittaman OAJ:n verkkouudistuksen. Alun perinhän uudistuksen piti näkyä mm. uusina nettisivuina jo viime syksynä, mutta tällä tietoa pahasti viivästyvä uudistus näkyy jäsenille aikaisintaan tämän vuoden lopulla. Syynä tähän ovat lähinnä tekniset toimitusvaikeudet, mutta lopulta on lupa odottaa hyvää.

Hallituksen jäsenyyden lisäksi toimin OAJ:n viestintätyöryhmässä. Viestintätyöryhmä korvaa entisen Opettaja-lehden toimitusneuvoston, ja sen on määrä pohtia järjestömme viestintää hyvinkin kokonaisvaltaisesti. Otan kiitollisena vastaan jäsentemme ajatuksia siitä, millaisten kanavien kautta ja minkätyyppisiä OAJ:n viestejä halutaan ottaa vastaan.

Nyt on kuitenkin lupa nauttia kesästä. Nautinnollista lomaa itse kullekin, kun sen aika on!

Kommentoi kirjoitusta.

Mietteitä hallituskauden päätyttyä

Torstai 24.5.2012 klo 22:49 - Kaarina Kulju

Kaksi vuotta kestänyt kausi OAJ:n hallituksessa on takana. Nyt OAJ Lappia edustaa sillä paikalla Sarmolan Jaakko.

Kulunut kaksivuotiskausi on ollut varsin työteliäs. Hallitukseen oli vuonna 2010 valittu paljon uusia kasvoja, ja epäilyt kriisihallituksesta singahtelivat ilmassa. Onneksi epäilijät saivat pitkän nenän, uudet ihmiset tarttuivat tomerasti töihin ja tulosta syntyi. Oman mausteensa työskentelylle antoi se, että järjestön puheenjohtaja vaihtui samaan aikaan. Näin uusvanhana hallituksen jäsenenä tilanne oli kutkuttavan mielenkiintoinen, vertailuja uuden ja vanhan työskentelytavan välillä oli helppo tehdä. Lopputulos on kuin vanha morsiamen asuun liittyvä neuvo: jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua. Sitä listaan kuuluvaa sinistä en ole ainakaan vielä huomannut.

Minun tehtäväkseni tuli järjestötoimikunnan puheenjohtajuus. Kuluneella kaudella olikin järjestöpuolella melkoista tohinaa. Edellisen hallituksen perintönä piti saada valmiiksi alueasiamiesjärjestelmä. Se oli kohdannut niin paljon vastustusta, että tilanne oli jumissa. Työryhmätyöskentelyssä korostettiin kentän toimijoiden kuuntelemista ja järjestelmän muokkaamista kuulemisten perusteella. Asiamiehet on nyt nimetty, koulutus aloitettu ja toiminta alueilla kehittyy koko ajan.

Toinen suuri asiakokonaisuus oli koko järjestön sääntöjen uudistaminen. Virikkeenä oli yhdistyslain muutos, ja samalla päätettiin tarkastella koko sääntöpakettia. Valtuuston kokoa esitettiin pienennettäväksi ja hallituksen ja puheenjohtajan toimikausien ajoitusta muutettavaksi. Lisäksi ehdotettiin etäosallistumista mm. joihinkin valtuuston kokouksiin. Valtuuston koko ei muuttunut, mutta uskon että muutaman vuoden kuluttua se tapahtuu.

Kaksivuotiskauden aikana tehtiin kaksi palkkaratkaisua. Viimeksi syntynyt raamiratkaisu sopi meille, mutta teknologiateollisuus ei sellaista sopimusmallia enää hevillä hyväksy. Julkiselle sektorille sen sijaan keskitetty sopiminen on hyvä ratkaisu.

Koulutuspolitiikassa merkittävää oli uuden hallitusohjelman ja KESU:n eli koulutuksen ja tutkimuksen viisivuotissuunnitelman julkistaminen. OAJ lobbasi asiasta raivokkaasti puolueita. Tulos oli kuitenkin monelta osin pettymys. Ammattikorkeakoulut, homekoulujen korjaus, lukiot ja moni muu asia jäivät ilman kipeästi tarvittavaa tukea. Nyt OAJ on tehnyt selvityksen tehtyjen leikkausten vaikutuksista. Sellaista ei tähän asti ole kukaan pystynyt tekemään.

Kaksi vuotta on kulunut nopeasti. Omaa aikaa on uhrattava  melkoisesti, kun Lapista osallistuu valtakunnantason toimintaan. Toisaalta tehty satsaus on kannattanut. Olen päässyt vaikuttamaan päätösten tekoon ja olen voinut voimallisesti tuoda esiin lappilaista todellisuutta, joka kuitenkin melko lailla poikkeaa etelän olosuhteista.

Jaakolle toivotan voimia ja jaksamista. Tukea ja apua saat varmasti OAJ Lapin koko jäsenistöltä.

Kommentoi kirjoitusta.

Alueasiamiehen terveisiä

Keskiviikko 16.5.2012 klo 15:31 - Marko Bohm, alueasiamies

Lapin alueyhdistys ei jäsenmäärältään ole Suomen suurin, mutta maantieteellisesti kyllä. Tänä keväänä sen olen huomannut kun olemme puheenjohtajan kanssa käyneet tutustumassa ja samalla esittäytymässä neljän paikallisyhdistyksen tilaisuuksissa. On ollut mukava nähdä erilaisia yhdistystoimintaa harrastavia ihmisiä. Syksyyn ja seuraavalle vuodelle jää vielä 17 yhdistystä.

Paikallisyhdistyksen toiminta vaatii aktiivisia henkilöitä, joilla on omat motiivit yhdistystoimintaan osallistumiselle. Siksi paikallisesti toimintaa kannattaa muokata sellaiseksi, että se koetaan mielekkääksi, samalla huolehtien, että sääntöjen mukaiset tehtävät tulee suoritettua. Uskon ja toivon, että kun tulemme tutummiksi, kynnykset välittömään yhteydenpitoon madaltuvat.

Tiedonkulku on tärkeää, vajaat puoli vuotta alueasiamiehenä on sen osoittanut. Tiedonvälitys on hyvää kun se toimii kahteen suuntaan. Tiedon vastaanottajan vastuulla on mitä tiedolla tekee mutta lähettäminen on kaikkien vastuulla. Yhteysopettajien roolia ja arvostusta pitää korostaa, se on aidosti tärkeä vastuullinen tehtävä. Yhdistys ja järjestö tarvitsevat yhteysopettajaa.

Kirjoitan tätä päivänä, jolloin paikallislehden nettisivuilta löytyi tieto kevään ylioppilaista. Kuopukselle pitää käydä ostamassa lakki. Mihin mahtaa elämässään päätyä, Lappiin, Suomeen vai maailman ääriin?

Kommentoi kirjoitusta.

AMK-leikkaukset kohtuuttomia

Perjantai 30.3.2012 klo 14:48 - Jaakko Sarmola, OAJ Lapin puheenjohtaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt tehdä merkittäviä leikkauksia lappilaiseen ammattikorkeakoulutukseen.

Leikkaukset Kemi-Torniossa ovat vain 40 paikkaa pienemmät kuin ministeriö alun perin esitti. Vaikka leikkauksia "kohtuullistettiin", voidaan mielestäni edelleen sanoa, että näin suuret yhdelle alueelle kohdistetut leikkaukset ovat kohtuuttomia. Lappilainen koulutus kokee kovan iskun, ja koulutuksen alueellinen tasa-arvo heikkenee, kun hyvän koulutuksen perässä joudutaan muuttamaan muualle Suomeen.

Jos nuorilla ei ole mahdollisuuksia muuttaa koulutuksen perässä, on syrjäytymisen vaara ilmeinen: mitä seuraa, jos nuoret eivät suorita peruskoulun jälkeisiä opintoja lainkaan? Entä mitä tekevät teollisuudesta irtisanottavat aikuiset, jotka eivät halua muuttaa mahdollisen työpaikan perässä toiselle paikkakunnalle? He haluavat kouluttautua uudelleen, ja siihen on tarjottava laadukkaat ja monipuoliset mahdollisuudet.

OKM:n tekemällä päätöksellä on Lapille kohtuuttomat vaikutukset.

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »