Edunvalvonta

Tällä sivulla esittelemme otteita omasta tavoiteohjelmastamme.


1. Tulo- ja palkkapolitiikka

Toimijoiden tukeminen

Luottamustehtävissä toimijoille on varattava riittävät resurssit toimintaan, jotta tehtäviin saadaan parhaat voimat. OAJ Lappi tukee alueellisia ja paikallisia toimijoitaan erityisesti työnantajakohtaisten palkkausjärjestelmien kehittämisessä, järjestelyeräneuvotteluissa ja yhteistoimintamenettelyssä. Tukea annetaan koulutuksella ja tiedotuksella sekä tekemällä tarvittavia tutkimuksia ja selvityksiä.

Viestintäkanavat

Paikallisilla luottamusmiespäivillä tiedotetaan muutoksista virka- ja työehtosopimuksissa. Lisäksi yhdistyksen luottamushenkilöt ovat käytettävissä paikallisyhdistysten tarpeiden mukaan. Viestitetään nykyisessä virka- ja työehtosopimuksissa olevista palkkausepäkohtien muuttamistarpeesta sopimusneuvotteluissa erityisesti puheenjohtajan, valtuutettujen ja alueasiamiehien kautta.

Lomautukset ja leikkaukset

Pyritään ehkäisemään lomautukset.

Paikalliset ja alueelliset neuvottelut

Paikallisissa järjestelyvaraeräneuvotteluissa tuetaan paikallisia neuvottelijoita, jotta jäsenten palkkakehitys jatkuisi.

2. Koulutuspolitiikka

Erityisopetus perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa

Jokaiselle lappilaiselle lapselle ja nuorelle tulee asuinpaikkaan ja koulumuotoon katsomatta taata mahdollisuus yleiseen, tehostettuun ja erityiseen oppimisen tukeen. Erityisen tuen tulee olla varhaiskasvatuksessa ja yleisopetuksessa erityisopettajan antamaa.

Tuen tulee olla ennakoivaa ja sen tulee perustua varhaiseen puuttumiseen erityisesti varhaiskasvatuksessa, alkuopetuksessa ja silloin, kun lapsi tai nuori vaihtaa koulua.

Henkilöstöpolitiikka ja kelpoisuudet

Hyvin koulutettu ja työssään hyvinvoiva henkilöstö, hyvä johtaminen sekä verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa ovat organisaation menestymisen perusta. Johtamisessa pitää lähteä siitä, että työyhteisön ja sen jäsenten erilaista osaamista hyödynnetään, ja työntekijöitä tuetaan tunnistamaan ja hyödyntämään omat vahvuutensa ja kasvutarpeensa. Palvelussuhteen laadusta ja pituudesta sekä työpaikan sijainnista riippumatta on opettajaksi aina palkattava kelpoisuusehdot täyttävä henkilö.

Korkeakoulukonsernin kehittäminen

Korkeakoulukonsernin toimintaympäristön muuttuessa OAJ Lappi seuraa korkeakoulukonsernin kehittymistä opettajien palvelusuhteiden ehtojen, työ- ja toimenkuvien sekä työpisteiden määrän kannalta.

Kouluasteiden yhteistyö

Toisen ja korkea-asteen koulutusta ja yhteistyötä tulee kehittää duaalimallin pohjalta koulutusten omat erityistavoitteet ja -piirteet huomioon ottaen.

Koulutuksen järjestäjäratkaisut

Jos koulutuksen järjestämiseen liittyviä muutoksia tehdään, ne pitää toteuttaa harkiten, ja niiden tulevia vaikutuksia on arvioitava. Muutoksen hallinnassa on tuettava paikallisia toimijoita. Opettajan asema ja edut on turvattava kaikissa muutostilanteissa.

Koulutuksen kehittäminen ja laadun arviointi

Koulutuksen kehittämisen keskeisenä tekijänä on pidettävä koulutuksen laatua. Koulutuksen laatua on kehitettävä pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti ottaen huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön laatimat perusopetuksen laatukriteerit, jotka tulee soveltuvin osin huomioida myös lukio-opetuksessa. Laatukriteerien käyttöönottoa varten tulee olla selkeä suunnitelma, ja kriteerien toteutumiseen tulee kehittää käyttökelpoinen seurantajärjestelmä.

Kaikkien koulutuksen ja kasvatuksen järjestäjien on arvioitava antamaansa koulutusta ja kasvatusta ja niiden vaikuttavuutta sekä osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Koulutuksen ja kasvatuksen järjestäjien on tarkasteltava toimintaansa systemaattisesti ja kehitettävä sitä saadun arviointitiedon pohjalta.

Opetushenkilökuntaa tulee kuulla koulutuksen kehittämisessä ja laadun arvioinnissa.

Koulutuksen alueellinen tasa-arvo

Koulutustarjonta on määritettävä oikein ja ennakoiden niin, että tarjonta kohtaa kysynnän. Yleissivistävä koulutus on voitava suorittaa kotona asuen.

Alueellisen kehityksen mahdollistamiseksi laadukkaiden kasvatus- ja koulutuspalveluiden saatavuus on turvattava tasavertaisena koko maassa. Lisäksi on tärkeää koko maakunnan edun takia, että Lapissa tarjotaan laaja-alaisia korkeakouluopintoja sekä ammattikorkeakouluissa että Lapin yliopistossa.

Opetuksen ja ohjauksen määrä

Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa lähiopetustuntien määrän tulee olla niin suuri, että opiskelija pääsee tutkinnon tavoitteisiin. Opiskelijalle on tarvittaessa annettava tukiopetusta ja -ohjausta.

Opiskelijoiden ohjaus- ja työssäoppimisresursseissa on otettava huomioon opiskelijoiden erilaiset opiskeluvalmiudet.

Opettajankoulutustarjonnan vahvistaminen

Luokanopettajakoulutuksen tulee säilyä Lapin yliopistossa. Ammatillisten opettajien pedagogisia opintoja tulee kehittää reaaliaikaisiksi ja mielekkäiksi. OAJ Lappi pitää erityisen tärkeänä, että Lapin yliopisto saa luvan varhaiskasvatustieteenalan kasvatustieteen kandidaatin poikkeuskoulutuksen järjestämistä varten.

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltoon on varattava riittävät resurssit jokaisessa Lapin kunnassa. Kaikille opettajille tulee suunnata koulutusta oppilashuoltoon liittyvissä asioissa.

Oppilas- ja opiskelijahuoltoa tulee kehittää siten, että sen avulla pystytään huolehtimaan opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Ryhmäkoot

Opettajia tulee olla riittävästi, jotta opetusryhmät kooltaan voidaan pitää oppimisen kannalta järkevinä.

Opettajien täydennyskoulutus

Jokaisella opettajalla tulee olla tilaisuus osallistua halutessaan työn edellyttämään ja ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen. Täydennyskoulutuksesta tulee laatia suunnitelma. Koulutuksen ajaksi on voitava hankkia sijainen, ja koulutukseen osallistuvalle on maksettava virkaehtosopimuksen mukaiset korvaukset.

Lastentarhanopettajien täydennyskoulutusvelvoitteen toteutumista on noudatettava.

3. Järjestöpolitiikka

Yhdistyksen tehtävät

OAJ Lapin tärkein tehtävä on paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen. Tavoitteena on yhdistää ja aktivoida alueen eri opettajaryhmiä ja koordinoida paikallisten aktiivien yhteydenpitoa alueella. Alueyhdistys tukee ja koordinoi edunvalvontatyötä, edistää hyviä käytänteitä ja pyrkii yhdessä paikallisyhdistysten kanssa etsimään ratkaisuja paikallisiin epäkohtiin.

Koulutus

Puheenjohtajia, luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja koulutetaan vuosittain ajankohtaisista edunvalvonnallisista asioista. Yhdistysten aktiivitoimijoille järjestetään koulutusta, joka tukee oman paikallisyhdistyksen toimintaa. Koulutuksen tehtävänä on myös pitää alueella yllä järjestön tavoitteidenmukaista koulutuspoliittista keskustelua. Samalla tarjotaan aktiiveille mahdollisuus verkostoitumiseen ja virkistäytymiseen.

Jäsenhankinta ja yhteys jäseniin

Jäsenhankintaan ja jäsenten pitämiseen järjestössä kiinnitetään erityistä huomiota.